FN's verdensmål

Et biprodukt

FN’s Verdensmål var på ingen måder top of mind ved Aspieranternes undfangelse.

Det var ganske enkelt at skabe en virksomhed som, udover at levere absolut kvalitet og anstændighed i alt hvad vi beskæftiger os med, skaber ordentlige, funktionelle rammer for en hårdt prøvet gruppe af mennesker.

At vi så – som dejlig bonus – giver vores ydmyge bidrag til at nærme os FN’s Verdensmål, er jo bare fantastisk.

Beskrivelserne herunder af vores arbejde med målene, er langt fra udtømmende.

Vil du høre mere om vort virke, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Mål nr. 1

Mål nr. 1

Umiddelbart leder ordet fattigdom tanker hen på 3. verdenslande. Men også herhjemme oplever mange, som ikke har kunnet opnå beskæftigelse på normale vilkår, at være fanget i systemet. Et system som er sort/hvid og dermed holder mange mennesker på offentlig ydelse og yderligere sanktionerer økonomisk for den manglende deltagelse på arbejdsmarkedet.

For mange af disse mennesker er fattigdom – i Danmark – ganske reelt.

Delmål 1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner.

Delmål 1.3. Gennemførelse af nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 opnå en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.

Delmål 1.4. Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

Mål nr. 3

Mål nr. 3

Ofte kan konsekvensen af at “være forkert”, kasseret og parkeret være, at rusmidler bliver en form for selvmedicinering og virkelighedsflugt.

Det forsøger vi at forebygge og afhjælpe på alle måder – gennem imødekommende tilhørsforhold og mening i hverdagen.

3.5 Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

Mål nr. 4

Mål nr. 4

Vi arbejder kontinuerligt for at udvikle, implementere og forbedre udbuddet af eksempelvis STU uddannelse.

Desuden støtter vi medarbejderes drømme om at udvikle og afprøve ideer, samt bistå i forhold til iværksætteri og virksomhedsstart.

En ansættelse hos Aspieranterne skal altid være mere end blot anstændig!

4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt.

4.5 Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap samt folk og børn i sårbare situationer.

Mål nr. 5

Mål nr. 5

I vores optik er verdensmål nr. 5 en no-brainer og for os en selvfølge.

Første delmål forklarer det så rigeligt:

5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.

Mål nr. 8

Mål nr. 8

Hele vores virke roterer om netop det at skabe anstændigt arbejde til mennesker med ikke-synlige handicaps og udfordringer.

Samt at facillitere mulighederne for uddannelse og læring, der gør dem i stand til også at opnå anstændige ansættelser andetsteds.

8.5 Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

8.6 Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, væsentligt reduceres.

Mål nr. 10

Mål nr. 10

Kerneområder for vores daglige arbejde er inddragelse og styrkelse – på alle måder – af en stadigt stigende gruppe mennesker, som ser sig sat på bænken af det ordinære arbejdsmarked.

Ligeledes arbejder vi for at gøre opmærksom på problemstillingerne for disse grupper, samt bidrage til løsningerne.

10.1 Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en indkomststigning for de nederste 40% af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

10.2 Inden 2030 skal social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomi eller anden status.

10.3 Der skal sikres lige muligheder og samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.